ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY NA DÁLKU. PRAVIDLA VRÁCENÍ ČESIRO.CZ

1.1 Odstoupení od smlouvy na dálku

1.1.1 Obecná ustanovení

Klient/Uživatel má právo odstoupit od Smlouvy na dálku, a to bez udání důvodů a bez vynaložení jakýchkoliv jiných než zákonem stanovených nákladů. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě stanovené mimořádnou legislativou musí Klient/Uživatel informovat Prodávajícího o právu na odstoupení od smlouvy jednoznačným prohlášením, které lze zaslat přímo na Účet nebo poštou pomocí Kontaktních údajů . a e-mailem na adresu: office@cesiro.cz.

 1. a) Zákazník může také použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Formulář lze vyplnit a odeslat elektronicky přímo na našich webových stránkách nebo jej můžete zaslat rumunskou poštou nebo naskenovat a odeslat na e-mailovou adresu: office@cesiro.cz.
 2. b) Lhůta pro odstoupení od Smlouvy na dálku je 14 dnů a počíná běžet ode dne, kdy byl Produkt vyzvednut Zákazníkem/Uživatelem nebo jím pověřenou třetí osobou s výjimkou Kurýra, a v případě Distance Smlouva, která zahrnuje několik Produktů, které jsou dodávány odděleně, po částech nebo částech, od převzetí poslední šarže nebo části Produktu.
 3. c) Prodávající má povinnost oznámit Zákazníkovi/Uživateli potvrzení o přijetí odstoupení a nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení prohlášení Zákazníka/Uživatele o ukončení Smlouvy na dálku v zásadě , vrátit všechny platby, které provedl, včetně nákladů na dodání Produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného Klientem/Uživatelem, jiného než standardního, dostupného na cesiro.cz). V případě, že Objednávka obsahuje více Produktů, ale Zákazník/Uživatel vrátí pouze jeden, „SPOLEČNOST“ mu nehradí náklady na doručení.
 4. d) Zákazník/Uživatel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Produktů v důsledku nakládání s nimi jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností Produktu. Pro upřesnění, Prodávající zadrží peněžní částku představující snížení hodnoty Produktu, která se pohybuje mezi 10 % a 60 % původní hodnoty Produktu.
 5. Prodávající vrátí Cenu stejným způsobem platby, který použil Zákazník/Uživatel, a to následovně:

– u Objednávek placených bankovní kartou vrácením peněz na účet, ze kterého byla platba provedena;

– u Objednávek placených na dobírku vrácením částky na bankovní účet zaslaný Zákazníkem/Uživatelem, která musí být vyjádřena v RON. V případě, že je Objednávka uhrazena kartou Revolut , je vrácena předmětná částka na příslušný kartový účet.

 1. f) Zákazník/Uživatel má okamžitou povinnost, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy informoval Prodávajícího o odstoupení od Smlouvy na dálku, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej zpřístupnit oprávněné osobě. ze strany Prodávajícího k převzetí. Aby byla lhůta dodržena, postačí vrátit Produkt před uplynutím doby jeho platnosti, a to v Depozitu Prodávajícího v Sighisoara , Mihai Viteazu str., č. 96, okres Mures , jinak si společnost vyhrazuje právo odložit vrácení hodnoty produktu, dokud neobdrží důkaz , že byl odeslán.
 2. Pro některé propagační kampaně si prodávající vyhrazuje právo stanovit pro spotřebitele jinou lhůtu pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, avšak v souladu se zákonnou minimální lhůtou 14 dnů stanovenou právními předpisy o nahodilých událostech, konkrétní lhůtu pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odstoupení poté, co bude uvedeno v každém nařízení o propagační kampani, je-li to relevantní.

11.1.2 Výjimky z práva na odstoupení od Smlouvy na dálku

Pro přehlednost, dle ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES Parlamentu a Rady a kterým se zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES Text s významem pro EHP, z práva na odstoupení na dálku se nevztahuje smlouva:

 • – smlouvy o poskytování služeb po úplném provedení služeb, pokud realizace byla zahájena s předchozím výslovným souhlasem zákazníka a poté, co zákazník potvrdil, že se dozvěděl o tom, že po úplném provedení ztratí právo na odstoupení od smlouvy smlouvy prodávajícím;
 • – poskytování produktů a/nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • – poskytování produktů vyrobených podle specifikací předložených kupujícím nebo jasně přizpůsobených;
 • – poskytování produktů, u kterých je pravděpodobné, že se rychle zhorší nebo skončí jejich životnost;
 • – dodávka zapečetěných výrobků, které nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které byly kupujícím rozbalené;
 • – dodávka výrobků, které jsou po dodání podle své povahy neoddělitelně smíchány s jinými prvky;
 • – dodávka alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, jejichž dodání nelze provést dříve než do 30 (třiceti) dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;
 • – smlouvy , kde zákazník výslovně požádal prodejce, aby odcestoval do jeho domova za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby. Pokud prodávající při příležitosti takové návštěvy poskytne jiné služby, než které si kupující výslovně vyžádal, nebo dodá jiné výrobky než náhradní díly nezbytné pro provedení údržby nebo opravy, vztahuje se právo na odstoupení od smlouvy na tyto doplňkové služby resp. produkty ;
 • – poskytování zapečetěných zvukových nebo obrazových nahrávek nebo zapečetěných počítačových programů, které byly po dodání odpečetěny;
 • dodávání novin, periodik a časopisů, s výjimkou smluv o předplatném na dodávku takových publikací;
 • poskytování digitálního obsahu, který není dodáván na fyzickém nosiči, pokud poskytování začalo s výslovným předchozím souhlasem klienta a poté, co potvrdil, že se dozvěděl o tom, že ztratí právo na odstoupení od smlouvy.

1.2 Zásady vrácení zboží cesiro.cz

1.2.1 Obecné aspekty

„SPOLEČNOST“ nabízí bezplatné vrácení pro Zákazníky/Uživatele, kteří oznámí svůj úmysl odstoupit od Smlouvy na dálku, ve výše uvedené lhůtě 14 kalendářních dnů, s výjimkou výslovných ustanovení v opačném smyslu uvedených v Podmínkách.

Objednávky doručené v rámci Rumunska mají nárok na bezplatné vrácení. Na základě žádosti obdržené od zákazníka společnost pošle kurýra na adresu uvedenou zákazníkem/uživatelem, aby vyzvedl vrácený balíček, aniž by tím „SPOLEČNOST“ převzala povinnost tyto produkty sama získat zpět.

Tato politika vracení Produktů se nevztahuje na zákazníky/uživatele právnických osob, kteří si zakoupili Produkt od cesiro.cz, přičemž tato kategorie je vyňata z aplikace právních předpisů na ochranu spotřebitele.

1.2.2 Způsoby a podmínky vrácení produktů

Zákazník/Uživatel se zavazuje oznámit společnosti cesiro.cz svůj úmysl vrátit zakoupené Produkty, a to buď e-mailem na adresu office@cesiro.cz, nebo prostřednictvím online zařízení pro vrácení zboží, které se nachází v účtu Zákazníka, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení Produktů. V opačném případě může cesiro.cz zásilku odmítnout.

Nezbytné informace, které musí být poskytnuty společnosti cesiro.cz pro odeslání kurýra, jsou následující:

– datum odeslání balíku;

– Číslo objednávky;

– částka , která má být vrácena;

– adresa , odkud si kurýr vyzvedne zpáteční balíček;

– údaje o bankovním účtu.

Po obdržení informace o záměru klienta/uživatele vrátit „SPOLEČNOST“ požádá kurýra a zašle jej na adresu uvedenou klientem/uživatelem za účelem vyzvednutí balíku, který má být vrácen . Náklady na přepravu vráceného balíku/balíků nenese Zákazník/Uživatel, přebírá je cesiro.cz.

1.2.3 Podmínky pro vrácení zboží

Obecná ustanovení

 1. a) V jakékoli situaci vrácení Produktů musí být ve stejném stavu, v jakém byly zaslány Zákazníkovi/Uživateli, spolu s veškerým příslušenstvím a dokumenty, které byly k příslušnému Produktu přiloženy (tj. faktura, užitečný materiál atd.). .
 2. b) Produkty oni musí být vrátil ve stavu akceptovat na první zákazník / uživatel cănă a rok _ _ další obtížné (s výjimkou vrahů skrytých a s výjimkou již dříve nahlášených klientem/uživatelem v přenášené korespondenci).
 3. c) V souladu s platnými právními předpisy si cesiro.cz vyhrazuje právo nepřijmout vrácení následujících produktů:

– náchylné k poškození;

– těsnění , che non può essere restituito z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které byly spotřebitelem rozpečetěné;

– které jsou po dodání podle své povahy neoddělitelně smíchány s jinými takovými prvky;

úplného vrácení Objednávky, ve které byl nabízen jeden nebo více Dárkových produktů, je Zákazník/Uživatel povinen vrátit Dárkový produkt v původním stavu, případně nepoškozený a s uzavřeným obalem.

1.2.4 Úhrada nákladů vzniklých Zákazníkovi/Uživateli v souvislosti s nákupem vrácených Produktů

 1. a) V případě vrácení plně akceptovaného cesiro.cz bude zákazníkovi/uživateli vrácena do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy cesiro.cz převezme vrácené zboží, cena vrácených produktů, jakož i náklady zaplacené dopravy na začátku/při návratu. Výjimkou jsou objednávky provedené na základě voucheru, ke kterým uživatel obdrží další slevový kód ve stejné hodnotě. Pokud hodnota objednávky zákazníka přesáhne hodnotu voucheru, bude rozdíl zákazníkovi vrácen.
 2. b) Příslušné částky budou vráceny takto:

– u objednávek zaplacených online kartou vrácením peněz na účet, ze kterého byla platba provedena;

– u objednávek zaplacených /dobírkou/ bankovní kartou, bankovním převodem.

Formular pentru Retur

  (POUŽÍVÁME KE ZPRACOVÁNÍ VRÁCENÍ PLATBY, VAŠE ÚDAJE JSOU OCHRANĚNY V SOULADU SE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)